Σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ρύθμιση γραμματοσειράς

Ρύθμιση θέματος

Εξορυκτικές δραστηριότητες

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις εξορυκτικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • λατομεία αδρανών υλικών
  • λατομεία σχιστολιθικών πλακών
  • λατομεία βιομηχανικών ορυκτών
  • αμμοληψίες κλπ.

Πελάτες

  • ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ)
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ (ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ)